Obchodní podmínky

30. 01. 2020

Obchodní podmínky

Objednávkou na jednom z našich portálu:

ať už se jedná o on-line kurz, workshopy, živé akce, členství v klubu či knih, souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb a produktů je společnost VIP Zákony Bohatství s.r.o., adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 088 40 971, DIČ: CZ08840971 jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající"). S korespondenční adresou: River office house, Strakonická 3309/2e, 150 00 Praha 5 - Smíchov

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku služeb či zboží Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

1.3. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

1.4. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být online kurzy, členství v klubu, workshopy, živé akce či tištěné knihy od Tomáše Lukavce, inzerce do knihy, product placement, reklama atd.

1.5. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. 6

1.6. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.8. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

 1. Předmět služby (Online kurzy, členství v klubu, workshopy, živé akce, inzerce v knize, sociálních sítích, product placement e-mailové databázi nebo na webu)

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz či podobné služby").

2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3 Předmětem služby jsou také živé akce, workshopy či networkingová setkání, které je možné volně zakoupit na webu www.zakonybohatstvi.cz či dalších výše uvedených webech. (dále jen "živé akce")

2.4 Předmětem koupě může být také inzerce v jedné z našich knih, sitích, emailové databáze nebo webu.

2.4 Rozsah služby

 1. Uhrazením ceny on-line kurzu či členství v klubu, získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.
 2. Uhrazením ceny workshopu nebo jiné živé akce, získává Uživatel právo na informace o průběhu akce za účelem naplnění sjednané objednávky.
 3. Uhrazením ceny inzerce získává kupující nárok na využítí této inzerce.

2.5 Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu, klubu, inzerce či živé akce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).
 2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu či fyzicky přijít na živé setkání.
 3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.
 4. Uživatel se zavazuje, že v případě zakoupení inzerce bude nápomocen při její tvorbě. V situaci kdy Prodávající, při vývoji a kontrole zvolené inzerce, neobdrží včas potřebné podklady, Prodávající má právo vytvořit inzerci dle dostupných dat a to zcela dle svého uvážení, bez nároku na změnu a vrácení finančního obnosu.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku – Ochrana autorských práv.
 6. Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat odměnový systém VIP klubu pro svoje vlastní účely. Například vstup za 1 Kč a cílené sbírání bodů, aby získal, co nejvíce knih či jiných odměn zdarma. Během jednoho měsíce je možné získat takto maximálně 2 knižní odměny a další za 6 měsíců. Pokud na snahu o nekalé jednání narazíme, může být člen z VIP klubu bez nároku na vrácení peněz vyloučen.
 7. Pokud má uživatel rozdělenou platbu kurzu na splátky, je povinen doplatit všechny splátky kurzu, i v případě, že nebude chtít kurz využívat či o něj nebude mít zájem a nezažádal o storno v garanci vrácení peněz. Pokud tyto splátky neuhradí, bude mu 14 dní po splatnosti účtována smluvní pokuta ve výši 5% ze zbytku neuhrazené částky každý následující další týden po splatnosti, dokud nebude částka řádně uhrazena.
 8. Uživatel při některých objednávkách získává benefity zdarma, o kterých je vždy informováno na prodejní stránce nebo e-mailech. Pokud uživatel zakoupené benefity k  produktum, akcím, inzercím nevyužije do 6 měsíců od zakoupení, automaticky se zříká práva na využití a benefit navíc propadá firmě, bez nároku na vrácení poměrné nebo celé části peněz.
 9. Uživatel je povinen, v případě zakoupení konzultace, čerpat tuto konzultaci nejdéle do 12ti měsíců od jejího zakoupení.

2.6 Objednávka

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele.
 2. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.
 3. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.
 4. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

2.7 Kupní cena, daňový doklad

 1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné.
 2. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení kurzu či produktu a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího a to elektronickou formou.

2.8 Způsob a forma platby

 1. Způsob platby:
  1. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 2. Možnosti plateb:
  1. Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
  2. Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.
 3. Bonusy:
  1. Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

2.9 Opakované platby

 1. Opakovaná 30 denní a roční fixní platba
 2. V případě, že předmětem koupě je "VIP Klub Zákony Bohatství" s pravidelným 30 denním členským poplatkem po období jednoho roku, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 4700 Kč  + DPH/měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 3. V případě, že předmětem koupě je "VIP Klub Zákony Bohatství - roční členství" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 14 970 Kč + DPH, každých 12 měsíců) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každý rok (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.
 4. V případě, že předmětem koupě je "VIP Klub Zákony Bohatství - roční členství s balíčkem konzultací" s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 18 970  Kč + DPH, každých 12 měsíců) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každý rok (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

 

3.0 Upozornění na automatickou platbu

 1. Specifikujeme na začátku platebního procesu v dokumentu - parametry plateb.
 2. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované strhávání plateb. 
 3. Upozornění na automatickou platbu najde uživatel ve svém profilu po zakoupení členství. Dále je upozorněn před samotným nákupem formou parametru plateb.

3.1 Ukončení členství v programu a zrušení automatické platby

 1. Své členství ve VIP klubu Zákony bohatství může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@zakonybohatstvi.cz. či telefonicky: +420 232 008 888. Pokud kupující požádá o zrušení členství již po stržení platby, nemá nárok na vrácení této částky. Ukončení členství je akceptováno až od následující platby. Po doběhnutí předplatného je kupujícímu také ukončen přístup do členské sekce VIP klubu Zákony bohatství.
 2. Své členství může uživatel zrušit také ve svém profilu na webu pod tlačítkem zrušit obnovování. Obnovování je třeba zrušit nejpozději den před dalším stržením, jinak to následující den platbu ještě strhne.

3.2 Garance vrácení peněz

 1. Za své produkty VIP Zákony Bohatství s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 2. Při objednání online kurzu či jiného z našich produktů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Nejpozději však do 14 dní od připsání platby na náš účet.
 3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: podpora@zakonybohatstvi.cz  s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci 14denní garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud zveřejněné lekce a bonusy související s programem.
 4. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu podpora@zakonybohatstvi.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.
 5. V případě živých akcí, pokud Uživatel napíše minimálně 6 dní před uskutečněním živé akce, má právo na navrácení peněz. Pokud je nahlášení neúčasti uživatele v termínu kratším než 6 dní, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 
 6. V případě živých akcí, pokud Uživatel napíše minimálně 6 dní před uskutečněním živé akce, má právo na navrácení peněz. Pokud je nahlášení neúčasti uživatele v termínu kratším než 6 dní, nenáleží Poskytovali povinnost cenu vstupného vracet z důvodu nákladů spojených s prodejem lístku. Uživatel má možnost svůj lístek přeprodat či darovat osobě blízké. 

3.3 Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. Materiály kurzu budou zveřejňovány postupně.  V případě předprodejů kurzů, má poskytovatel právo uživateli vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním kurzu nebo v předem avizovaném datu.
 2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7 těchto podmínek.
 3. Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu podpora@zakonybohatstvi.cz nebo tomas@zakonybohatstvi.cz.
 4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

3.4 Odměny a bonusy při zrušení či pozastavení členství ve VIP klubu Zákony BOHATSTVÍ?!

 1. Ode dne přerušení nebo zrušení členství ve VIP klubu pozbývá člen VIP klubu či kurzů nároku na nasbírané a nevybrané odměny, body, bonusy, konzultace, knihy, tréninky, videa, podklady a jakékoli odměny, které nasbíral během svého členství či svého působení v klubu či kurzu. Nárok jakéhokoli klienta v této situaci nelze nárokovat zpětně.

3.5 Účast na živých kurzech, workshopech pod značkou Zákony Bohatství (Byznys kruh, Workshopy)

 1. Poskytovatel má povinnost informovat účastníky před daným kurzem, workshopem, programem, že čerpat daný kurz či program, je možné pouze svoji osobní přítomností. 
 2. Poskytovatel nezodpovídá za osobní, zdravotní či pracovní důvody, které účastníkovi znemožní osobní účast.
 3. Uživatel má právo své členství v daném programu přenést na někoho jiného se souhlasem Poskytovatele. Tím se však anuluje jeho nárok na čerpání daného kurzu.
 4. Při nedostavení se na živé setkání ze strany Uživatele, nevzniká nárok na odškodnění.
 5. Uživatel má právo  se z kurzu odhlásit. Pokud se na kurz vztahuje 14 denní garance pro vrácení peněz, po spuštění kurzu, se 100% výši vrácení vynaložených prostředků. Za spuštění kurzu se považuje první oznámené setkání účastníků kurzu.
 6. Pokud se na daný kurz nevztahuje nadstandartní péče v podobě 14 denní garance po započetí kurzu. Platí ochrana spotřebitele daná státem dle bodu 3.2.b těchto obchodních podmínek a občanského zákoníku v bodech § 605, § 607, § 1818 a § 1829. Tato informace je uvedena vždy na prodejním formuláři produktu.
 7. Pokud se uživatel rozhodne program či kurz vrátit po 14 denní garanci, Poskytovatel nemá povinnost vrátit vydané prostředky ze strany Uživatele.
 8. Poskytovatel nemá povinnost živá setkání nahrávat, kvůli unikátnosti tohoto kurzu
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo účastníky z kurzu vyřadit, s vrácením poměrné  zaplacené částky. Vyřazení z kurzu, může nastat v případě, kdy jednání daného účastníka, ohrožuje naše povinnosti plnění směrem k dalším účastníkům nebo je přímo ohrožuje či ovlivňuje. 
 1. Hmotný předmět koupě (veškeré tištěné publikace od Tomáše Lukavce).

4.1 Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

4.2 Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Hmotný předmět koupě (Tištěné knihy Jsi značka?!, Strážce majáku, Od vize k zisku, Průvodce k bohatství od Tomáše Lukavce či jiné) jsou dodány jako doporučené zásilky Českou poštou.
 2. Cena poštovného je 90Kč pro vnitostátní zásilky (maximálně 2 knihy v balíčku) a 250Kč pro mezinárodní zásilky.(maximálně 2 knihy v balíčku). Pokud je knih více, odvíjí se cena poštovného od počtu knih.
 3. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit zejména následujícími způsoby: platební kartou, bankovním převodem, online bankovním převodem.

4.3 Dodací podmínky

 1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím České pošty, dojde v okamžiku, kdy mu ho Česká pošta předá.
 2. Dodací lhůta se liší dle místa, kam předmět zasíláme. Po České republice to je zpravidla do 10 pracovních dnů. V době Vánočních svátku se tato doba může až zdvojnásobit. Do zahraničí, je to pak dle dané země a dopravních možností České pošty, většinou však do 30 pracovních dnů.
 3. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.
 4. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat zákaznickou linku +420 232 008 888 nebo e-mailem na adrese podpora@zakonybohatstvi.cz.
 5. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
 6. Při převzetí zboží od České pošty, je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto České poště či přímo pracovníkovi na dané pobočce.. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

4.4 Odpovědnost za jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění. 
 2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. 
 5. Ustanovení § 2165 se nepoužije
  1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u  použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Dle § 2169 NOZ platí, že:
  1. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou  slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“ 
 7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.

5. Ukončení smlouvy

5.1 Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. 

5.2 Lhůta na odstoupení od smlouvy běží

 1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
 2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 3. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.3 Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mail podpora@zakonybohatstvi.cz. 

5.4 Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaslat na adresu: River Business Centre, Strakonická 1199/2d, 150 00 Praha 5

5.5 Vrácené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během  přepravy nedošlo k jeho poškození.

5.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.

6.0 Reklamace

6.1 Reklamovat předmět koupě může kupující do 30 dnů ode dne doručení hmotné zásilky, tedy knih:

 1. zasláním reklamace e-mailem na adresu podpora@zakonybohatstvi.cz – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů
 2. telefonicky na tel.čísle +420 232 008 888

6.2 Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní a dobře zabalený. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu (na účet dle dohody).

6.3 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 

6.4 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

7.0 Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

7.1 On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

7.2 Do autorských práv poskytovatele patří také obsah předávaný formou kurzů ve VIP klubu, stejně jako obsah předávaný na workshopech či jiných živých akcích.

7.3 Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu či VIP klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

7.4 Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

7.5 Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

7.6 V případě prokázaného porušení tohoto článku 10 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

7.7 Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu, klubu či jiného produktu nebo služby. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

8.0 Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2 Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

8.3 Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem).

8.4 Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

8.5 Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. V rámci zkvalitňování našich služeb jsou veškeré hovory na naší hlavní linku +420 232 008 888 nahrávány. O této skutečnosti informujeme na začátku každého hovoru.

8.6 Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na e-mailovou adresu podpora@zakonybohatstvi.cz poskytovatele služby. 

8.7 Veškeré Zásady o zpracování osobních údajů a práva s tím souvisejících popisujeme v dokumentu Zásad o ochraně osobních údajů.

8.8 Na webu zpracováváme taky Cookies, skutečnosti s tímto související sdělujeme v dokumentu Cookies na webu.

9. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

9.1 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

 1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
 4. způsob platby a způsob dodání plnění;
 5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
 7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

10.2 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

10.3 Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

10.4 Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2020